#Főoldal#Aktuális információk#Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek

letöltés

Jelen dokumentum érvényessége abban az esetben áll fenn, amennyiben az ABM Kuprál Kft., mint Szállító lép fel üzleti kapcsolatai során, és az ABM Kuprál Kft., a továbbiakban, mint Szállító, valamint a Megrendelő/Vevő az alábbiakban állapodnak meg.

 1. Jelen dokumentum vonatkozik az ABM Kuprál Kft. általános értékesítési tevékenységére.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy üzleti kapcsolat esetén jelen dokumentumban szereplő feltételeket fogadják el, kivételt képez az az eset, ha a Szállító és a Megrendelő/Vevő között érvényben lévő, írásba foglalt szerződés eltérő feltételeket fogalmaz meg.
 3. A Szállító által kiadott árajánlatokon szereplő árak az adott tételnél megadott darabszámok teljes megrendelésére vonatkoznak, kivételt képez ez alól, ha a Szállító által készített árajánlat kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Szállító által adott ajánlatok a megadott időpontig érvényesek, mind az ár mind pedig a szállítási határidő tekintetében. Az ajánlaton szereplő tételek között a raktárkészleten lévő termékek fizikai jelenléte csak tájékoztató jellegő adat az ABM Kuprál Kft. részéről, és ajánlati kötöttséggel nem jár.
 4. A Szállító a Megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni, illetve ezek megtagadása esetén a Megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő semmilyen követeléssel a Szállító felé nem élhet, de a Szállító követelheti a Megrendelőtől a Megrendelés nem teljesülése miatt okozott összes kárának megtérítését.
 5. A Szállító által megadott árak a Szállító telephelyéről Ab Werk (Ex Works) paritással értendők, kivételt képez, ha a Megrendelő által adott Megrendeléshez kapcsolódó - a Szállító által készített – Visszaigazolás a teljesítés helyeként mást határoz meg. ( A szállítási feltételek alatt az 1990. évi Incoterms [International Chamber of Commerce Publication No.460] meghatározásai értendők.) A Szállító által megadott szállítási határidők csak megközelítő pontosságúak, és csak a vonatkozó Megrendelésre érvényesek. A Szállító fenntartja a jogot a részszállításra, a Megrendelő nem utasíthatja azt vissza. A Szállítás teljesítettnek tekintendő abban az esetben, ha az áru a Szállító telephelyét elhagyja illetve, ha a feladási készség írásbeli jelentése - telefax útján - a Megrendelő felé megtörténik. A Szállító az ajánlatban meghatározott ár és szállítási határidőket veszi alapul a teljesítés során. A Szállító semmiféle anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal
  • a gyártó szállítási késedelméből
  • vis majorból
  • illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, és/vagy pótlólagosan felmerülő költségekért, amelyekre a Szállítónak közvetlen ráhatása nincs A szállítási határidő meghosszabbodik, ha a Megrendelő ebből, vagy más - a Szállítóval kötött - szerződésből származó kötelezettségeinek nem tesz eleget.
 6. A Szállító az általa forgalmazott termékekre a magyar jogrendszer szerinti előírt szavatosságot vállalja, amely eltérő jogszabályi kötelezettség vagy a Szállító és a Megrendelő/Vevő közötti külön megállapodás hiányában a terméken rögzített. A jótállás nem terjed ki
  • a vevő által rosszul megválasztott termék esetén bekövetkező,
  • a helytelen alkalmazásból eredő, valamint
  • a nem megfelelő alkalmazási körülményekből származó károkra. A Szállító az általa forgalmazott termékekre szavatosságot vállal,
  • amely elbírálása az adott terméket forgalmazó üzletág vezetőjének a hatásköre. Az üzletág vezető döntése ellen a Megrendelő/Vevő fellebbezéssel élhet, ebben az esetben az üzletág vezető szakértői vizsgálatra küldi a kérdéses terméket ahhoz az intézethez, amely intézetnek a Megrendelő telephelye szerinti hatályos jog erejénél fogva lehetősége van a kérdéses termék nemmegfelelőségének szakértői elemzését elvégezni, mely intézet szakértői véleményét a Felek elfogadják. Amennyiben ezen intézet véleménye alapján a keletkezett kárt az i-iii. pontokban felsorolt esetek idézték elő, úgy a vizsgálat során felmerülő összes költséget a Megrendelő/Vevő viseli.
 7. A Szállító a Megrendelés teljesítése után legfeljebb öt (5) munkanapig fogad el mennyiségi vagy minőségi kifogásokat a Megrendelő/Vevő részéről, mely reklamációt írásban kell megtenni a Megrendelőnek/Vevőnek a Szállító felé. Az előbbi határidőn túli reklamáció érvényesítése kizárt. Abban az esetben, amikor a Megrendelő személyesen veszi át a Szállítótól a megrendelt termékeket - és átvételkor minőségi és mennyiségi kifogásokkal nem élt - utólagos minőségi és mennyiségi reklamációnak a Szállító nem köteles helyt adni. Szavatossági időn belül előforduló rejtett hiba esetén a Megrendelő/Vevő a hiba felfedezésétől számított 10 munkanapon belül köteles azt írásban jelezni a Szállítónak, aki a fentiekben meghatározott módon intézkedik a hiba kijavításáról, illetve jogos reklamáció esetén a kérdéses termék kicseréléséről. A szavatosság érvényesítése a Szállító által kiállított számla alapján érvényesíthető a Szállító telephelyén.
 8. A Megrendelő - amennyiben a Szállító által készített árajánlat, illetve a kiállított számlán szereplő fizetési határidő más időpontot nem jelöl meg - az áru átvételekor fizet. Amennyiben a szállítás teljesítettnek tekinthető az (5.) pont alapján, úgy a kiállított számlát a Megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a megrendelt termékek még nem jutottak a Megrendelő birtokába. Amennyiben a Megrendelő a Szállítónál halasztott fizetéssel rendelkezik, és fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként, és a továbbiakban megtagadhatja a halasztott fizetés megadását a Megrendelő felé.
 9. A Szállító fenntartja a tulajdonlás jogát a számlán szereplő, de a vételár tekintetében még ki nem egyenlített termékek esetében. Amennyiben a Megrendelő, vagy továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a Megrendelés tárgyát képező termékeket feldolgozta, összekeverte, felhasználta, vagy más dologhoz kapcsolta, úgy a létrejövő új dolog esetében a Szállítót megilleti a közös tulajdon, mégpedig a részes áruérték arányában a Megrendelő feldolgozási költsége nélkül. Az így keletkezett új dolog fenntartott árucikknek számít. A Megrendelő, illetve továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a fenntartott árucikket csak a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén idegenítheti el, és nem kerülhet zálog alá. Ezen közös tulajdon állagmegóvásáért és rongálódás, elveszés, stb. elleni biztosításáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő ez esetben Eladóra engedményezi a biztosítási szerződésekből adódó igényeit. A Megrendelő ezennel Szállítóra engedményezi a tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbeladásából adódó valamennyi igényét Szállító jogos igényeinek kielégítése erejéig. A Megrendelő ezen elidegenítési és elzálogosítási tilalom alól csak olyan esetben mentesül, ha a kialkudott vételár, illetőleg az elzálogosításból befolyt összeg fedezi a Szállító által támasztott követeléseket, és a vevő megfizette azt. A Megrendelőnek a Szállítóval szemben fennálló követeléseit sem beszámítania, sem csökkentenie, sem megváltoztatnia nem lehet, visszatartási jogot a Megrendelő nem formálhat, más jogviszonyból, korábbi szállításból keletkezett vitás kérdések rendezése érdekében.
 10. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében egymással két- vagy többoldalú szerződést kötöttek, úgy a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételek közül azokat kell mérvadónak tekinteni, amelyeket a két vagy több fél közötti szerződés nem szabályoz.
 11. A Felek kijelentik, hogy kötik magukat az írásbeliséghez minden olyan esetben amely során a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételektől bármilyen módon el kívánnak térni.
 12. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a PTK. feltételeit tekintik irányadónak. Jogvita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy megkísérlik azt békés úton rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a Szállító székhelye szerinti illetékes bíróságot jelölik meg kizárólagos illetékességgel.

2007. 01. 26